Header

Notisias

Sentru SAude Atauro Resistu inan isin 85 (walunulu resin lima) Durante Serka sanitaria.

Sentru Saude Atauro Registu inan isin rua hamutuk walunulu resin lima durante serka Sanitaria hahu husi Fulan Janeiro to’o Junho tinan rihun rua runulu resin ida. Lia hirak ne’e hato’o husi Alcina Roudrigues nudar reprezentante Sentru saude Atauro wainhira dada lia ho Jornalista Radio Komunidade iha nia knar fatin. Nia mos hatutan durante serka sanitaria sentru saude Atauro hasoru kazu oi-oin  liu-liu hasoru inan isin rua sira Wainhira kazu mosu iha sentru Saude Atauro ami sempre buka lalais meius oinsa para bele evakua sira ba Hospital nasional Guido Valadares Dili. Alcina mos salienta liu tan iha Sentru Saude Atauro Maioria…

SELEBRASAUN BA FESTA SAUN PEDRO NO SAUN PAULU NUDAR MAHEIN PESCADOR IHA MAQUILI.

Loron 29 fulan juno nudar loron importante ba peskador sira iha igreija Saun Soje mquili nia mahein hodi banti tuir nafatin sira nia ain fatin. Selebrasaun missa ne’ebe presizidi husu Amo Paroco no Amo Daniel nudar Amo selebrante iha nia homilia hatete Apostolo nain mai husi ema fiar nain. SAUN PEDRO NO SAUN PAULO NUDAR APOSTOLO Jesus nian wainhira laloran makaas no Jesus Bolu Pedro no hatan Nai ita boot hatene katak hau hadomi ita. Peskador hili Apostolu nain rua sai hanesan sira nia mahein iha Ro Putin Hatin ne’ebe koloka iha suku maquili no Aldeia Fatulela. Pe. Mos hatete…

MISSA AGRADECEMENTU E APRECIASAUN BA MISSIONARIO PE.PIERLIUGI NIA PREZENSA IHA ATAURO

Missa ne’ebe hala’o iha Igreija Sao soje Maquili hanesan missa agradece no ikus ba Missionario Pe.Pierliugi nia prezensa  iha Ilha Atauro Missa ne’e prezidi husi Pe. Daniel Pe.Luis no Pe.Guido. Iha selebrasaun missa ne’e Amo Paroco hatete Pe.missionario nain rua inklui Pe. Fransico Mozer (matebian) nia prezensa iha Atauro Tulun tebes sarani mukit sira. Sr. Lourenco Soares nudar mos Pastor iha Igreija Damasco hatete agradece tebes Pe.nain rua nia prezensa no sakrifisio ba komunidade iha Suku Maqili bele assesu hotu ba be mos nebe kada uma kain hetan hotu. Lourenco hatete ami laiha buat murak ruma atu fo hodi simblo…

RO FOUN TRANSHIP II SUKAUN MATAN FOUN TAMA PONTE FOUN DALA HAAT LAKONSEGUE.

Atauro Rone’ebe aluga husi Primeiru ministru Taur Matan Ruak ho nia Espoza no Ministru Interior ho ekipa tomak halo viagem mai Atauro. Objetivu husi Primeiru Ministro nia vizita nee hodi mai inagura  Unidade Policia  Maritima(UPM) iha Postu administrative Atauro suku Biqueli Aldeia Baruana Bairo Akrema. Ro ne’ebe mak aluga husi Primeiro Ministro ro refere sai husi Dili tuku 8:00 no too iha Atauro Portu Beloi tuku 11:30 otl.maibe realidade tenki tama salad ala haat tamba sukaun refere matan foun. Tuir Governante ba Jornalista  hafoin inagura Postu Unidade Policia Maritima iha Akrema katak Ro nai matan foun nunee ita tun tenki…

Loron 31 de maio Nudar loron ikus ba Fulan Rosario nian.

Tama ona iha Fulan Maio nudar Religiaun katolika iha mundo tomak  konsidera nudar lororn importante ba sarani sira atu Reza Terco lor-loron iha uma laran no komunidade seluk// Segubda feira loron 31 fulan maio loron ikus ba Reza terco no iha mos selebrasaun missa ba sarani sira iha igreija Nossa Senhora da Graca tasi Tolu// Iha missa ne’e Amo Mario Pinto Nudar Amo selebrante iha nia omilia hatete sarani sira presiza reza  terco lor-loron hodi husu tulu ba ita rain bele hadok ita husi Pandemia ida ne’e// Pe. sublinha liu tan katak Fulan Rosario presiza haraik-an hadomi malu no tenki…

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.