Slider1

Asesu website Radio Komunidade Lian Manukoko Ataúro no rona nafatin programa radio Live Streaming husi ne'ebe deit, no bainhira deit atraves dispotivu telemovel Android.

Sentru SAude Atauro Resistu inan isin 85 (walunulu resin lima) Durante Serka sanitaria.

Sentru Saude Atauro Registu inan isin rua hamutuk walunulu resin lima durante serka Sanitaria hahu husi Fulan Janeiro to’o Junho tinan rihun rua runulu resin…

SELEBRASAUN BA FESTA SAUN PEDRO NO SAUN PAULU NUDAR MAHEIN PESCADOR IHA MAQUILI.

Loron 29 fulan juno nudar loron importante ba peskador sira iha igreija Saun Soje mquili nia mahein hodi banti tuir nafatin sira nia ain fatin….

MISSA AGRADECEMENTU E APRECIASAUN BA MISSIONARIO PE.PIERLIUGI NIA PREZENSA IHA ATAURO

Missa ne’ebe hala’o iha Igreija Sao soje Maquili hanesan missa agradece no ikus ba Missionario Pe.Pierliugi nia prezensa  iha Ilha Atauro Missa ne’e prezidi husi…

Kona-ba Ami

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.

Logo