Header

Ra’es Hadomi Timor Oan (RHTO) fo Apoio Humanitario & Fasilidade Fase Liman

Ra’es Hadomi Timor Oan (RHTO) fo apoio Humanitario no fasilidade fase liman ba ema ho difisiate na’in 75 iha aldeia 12.

Ba Jornalista RCCT Coordinator ba Programa Dezaster Paulo Neves informa RHTO hetan apoio finanseiro husi Oxfam nune bele uja hodi halo distribuisaun material hijeniku direita ba ema ho difisienta sira iha baze.

Paulo hatutan, RHTO Rasik iha forsa nebe naton hodi fo apoio hahán (fos saka ida) ba kada ema ho difiensia iha suku tolu mak hanesan Suco Oges no Matai PA Maukatar, Suco Labarai PA Suai nebe kompostu husi benefisiarius ema nain Hitu Nuluh Resin Lima mak sei simu apoio refere.


Aktividade Distribuisaun Apoio ne hahú ohin iha Suco Oques Aldeia Baulela no sei kontinua ba Suco Labarai no Matai too remata.

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.