Sentru SAude Atauro Resistu inan isin 85 (walunulu resin lima) Durante Serka sanitaria.

Sentru Saude Atauro Registu inan isin rua hamutuk walunulu resin lima durante serka Sanitaria hahu husi Fulan Janeiro to’o Junho tinan rihun rua runulu resin ida. Lia hirak ne’e hato’o…

SELEBRASAUN BA FESTA SAUN PEDRO NO SAUN PAULU NUDAR MAHEIN PESCADOR IHA MAQUILI.

Loron 29 fulan juno nudar loron importante ba peskador sira iha igreija Saun Soje mquili nia mahein hodi banti tuir nafatin sira nia ain fatin. Selebrasaun missa ne’ebe presizidi husu…

MISSA AGRADECEMENTU E APRECIASAUN BA MISSIONARIO PE.PIERLIUGI NIA PREZENSA IHA ATAURO

Missa ne’ebe hala’o iha Igreija Sao soje Maquili hanesan missa agradece no ikus ba Missionario Pe.Pierliugi nia prezensa  iha Ilha Atauro Missa ne’e prezidi husi Pe. Daniel Pe.Luis no Pe.Guido….

RO FOUN TRANSHIP II SUKAUN MATAN FOUN TAMA PONTE FOUN DALA HAAT LAKONSEGUE.

Atauro Rone’ebe aluga husi Primeiru ministru Taur Matan Ruak ho nia Espoza no Ministru Interior ho ekipa tomak halo viagem mai Atauro. Objetivu husi Primeiru Ministro nia vizita nee hodi…

Loron 31 de maio Nudar loron ikus ba Fulan Rosario nian.

Tama ona iha Fulan Maio nudar Religiaun katolika iha mundo tomak  konsidera nudar lororn importante ba sarani sira atu Reza Terco lor-loron iha uma laran no komunidade seluk// Segubda feira…

ARTKL Fasilita formasaun Baziku Radio Fuzaun no Radio Online ba Voluntario Jornalista.

ARKTL Faslita formasaun basiku kona Jornalismo Radio fuzaun no radio Online ba voluntario jornalista sira iha Loriku lian Farol Dili// Objektivu husi formasaun ne’e rasik atu hodi hasae tan kapasidade…

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.