Header

MISSA AGRADECEMENTU E APRECIASAUN BA MISSIONARIO PE.PIERLIUGI NIA PREZENSA IHA ATAURO

Missa ne’ebe hala’o iha Igreija Sao soje Maquili hanesan missa agradece no ikus ba Missionario Pe.Pierliugi nia prezensa  iha Ilha Atauro Missa ne’e prezidi husi Pe. Daniel Pe.Luis no Pe.Guido.

Iha selebrasaun missa ne’e Amo Paroco hatete Pe.missionario nain rua inklui Pe. Fransico Mozer (matebian) nia prezensa iha Atauro Tulun tebes sarani mukit sira.

Sr. Lourenco Soares nudar mos Pastor iha Igreija Damasco hatete agradece tebes Pe.nain rua nia prezensa no sakrifisio ba komunidade iha Suku Maqili bele assesu hotu ba be mos nebe kada uma kain hetan hotu.

Lourenco hatete ami laiha buat murak ruma atu fo hodi simblo agradece maibe fo deit obrigado e maromak sei akompanha Pe. Nia viagem too iha fatin ho isin diak.

Maibe iha sorin seluk husi Igreija damasco Prepara mos presente simples ida hanesan kalis ne’ebe hali husi Aina no Patena.

Iha presente lian menon husi sr Lourenco prezente kiik liu maibe ami hatene katan Pe.sempre tau Pao no Tua hodi fo han nia povo sira,

Entretantu chefe suku Maquili Julio Aco Gomes hatete Liafuan adgradece nuna atu hotu hodi hato’o ba Pe.luis

Pe.nia prezensa apoio tebes suku Maquili tomak agradece ba buat hotu ne’ebe Pe.halo ona iha komunidade suku Maquili.

Julio hatete lori Autoridade Atauro nia naran hato’o komprementu dezeju ba Governo italiano katak Atauro sei presiza ita boot sira nia tulun.

 

Editor                    ;Angel Pacheco

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.