Header

SELEBRASAUN BA FESTA SAUN PEDRO NO SAUN PAULU NUDAR MAHEIN PESCADOR IHA MAQUILI.

Loron 29 fulan juno nudar loron importante ba peskador sira iha igreija Saun Soje mquili nia mahein hodi banti tuir nafatin sira nia ain fatin.

Selebrasaun missa ne’ebe presizidi husu Amo Paroco no Amo Daniel nudar Amo selebrante iha nia homilia hatete Apostolo nain mai husi ema fiar nain.

SAUN PEDRO NO SAUN PAULO NUDAR APOSTOLO Jesus nian wainhira laloran makaas no Jesus Bolu Pedro no hatan Nai ita boot hatene katak hau hadomi ita.

Peskador hili Apostolu nain rua sai hanesan sira nia mahein iha Ro Putin Hatin ne’ebe koloka iha suku maquili no Aldeia Fatulela.

Pe. Mos hatete tenki nafatin agradece ba Pe. Chico matebian tamba ho prezensa Pe.chico hamoris no no hatutan Eskolante Nain rua hahalok.

Iha selebrasaun missa ne’e hetan partisipsaun barak husi sarani sira ne’ebe mai husi Paroquia no sarani husi estasaun saun Jose Maquili rasik.

 

Editor                    :Angel pacheco

 

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.