Header

RO FOUN TRANSHIP II SUKAUN MATAN FOUN TAMA PONTE FOUN DALA HAAT LAKONSEGUE.

Atauro Rone’ebe aluga husi Primeiru ministru Taur Matan Ruak ho nia Espoza no Ministru Interior ho ekipa tomak halo viagem mai Atauro.

Objetivu husi Primeiru Ministro nia vizita nee hodi mai inagura  Unidade Policia  Maritima(UPM) iha Postu administrative Atauro suku Biqueli Aldeia Baruana Bairo Akrema.

Ro ne’ebe mak aluga husi Primeiro Ministro ro refere sai husi Dili tuku 8:00 no too iha Atauro Portu Beloi tuku 11:30 otl.maibe realidade tenki tama salad ala haat tamba sukaun refere matan foun.

Tuir Governante ba Jornalista  hafoin inagura Postu Unidade Policia Maritima iha Akrema katak Ro nai matan foun nunee ita tun tenki atraza.

Entrentantu Taur hatete Hau hanoin nee laos problema tamba ro nain matan foun no ne’e rasi foin primeira vez halo opersaun mai atauro.

Taur hatutan Ro refere la sala maibeita ema mak sala no CAC labele hapara ro nia movimentu tamba Governu gasta osan barak no husik hela deit labele. Dehan Governante

Depois halo inagurasaun UPM iha Akrema Primeiru ministru liu kedas mai Postu Administrativu atauro hodi halo dialogo kona ba Atauro atu sai Municipio no fahe mos nessesidade ba  Komunidade sira nebe hetan dezastre.

Reportagem                       : Osaias B.Gomes

Editor                                    : Luis soares

 

 

 

 

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.