Header

Sentru SAude Atauro Resistu inan isin 85 (walunulu resin lima) Durante Serka sanitaria.

Sentru Saude Atauro Registu inan isin rua hamutuk walunulu resin lima durante serka Sanitaria hahu husi Fulan Janeiro to’o Junho tinan rihun rua runulu resin ida.

Lia hirak ne’e hato’o husi Alcina Roudrigues nudar reprezentante Sentru saude Atauro wainhira dada lia ho Jornalista Radio Komunidade iha nia knar fatin.

Nia mos hatutan durante serka sanitaria sentru saude Atauro hasoru kazu oi-oin  liu-liu hasoru inan isin rua sira

Wainhira kazu mosu iha sentru Saude Atauro ami sempre buka lalais meius oinsa para bele evakua sira ba Hospital nasional Guido Valadares Dili.

Alcina mos salienta liu tan iha Sentru Saude Atauro Maioria ema hotu Partisipa hotu iha Vaksin Astrazaneka ne’ebe iha primeira doze.

No iha segunda doze ema hotu partisipa hotu fali iha vaksin sinovax mos Jovem barak husi 18 ba leten hotu-hotu partisipa.

Nia Sublinha liu tan iha vaksinasaun ne’ebe iha Postu Administrativu Atauro nomeru parteisipasaun barak liu suku Maquili,Vila, Beloi,Biqueli no ikus Macadade.

Nia mos hato’o mensagem ba komunidade atu labele tauk no paniku hodi hakbesik an mai vaksin nunee bele prevene an husi morsa oi-oin ne’ebe sei mosu mai.

 

Editor                          : Angel Pacheco

 

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.