Header

Loron 31 de maio Nudar loron ikus ba Fulan Rosario nian.

Tama ona iha Fulan Maio nudar Religiaun katolika iha mundo tomak  konsidera nudar lororn importante ba sarani sira atu Reza Terco lor-loron iha uma laran no komunidade seluk//

Segubda feira loron 31 fulan maio loron ikus ba Reza terco no iha mos selebrasaun missa ba sarani sira iha igreija Nossa Senhora da Graca tasi Tolu//

Iha missa ne’e Amo Mario Pinto Nudar Amo selebrante iha nia omilia hatete sarani sira presiza reza  terco lor-loron hodi husu tulu ba ita rain bele hadok ita husi Pandemia ida ne’e//

Pe. sublinha liu tan katak Fulan Rosario presiza haraik-an hadomi malu no tenki tulun malu iha situasau hotu-hotu tenki tulun malu ho neon no laran tomak//

Nia mos fo nia mensagem ba sarani hotu reza tulun mos ba Lider Karismatiku Kay Rala XANANA Gusmao nune’e Nai bele haraik nafatin saude diak hodi tulun Nia povu//

Iha Missa ne’e mos hetan partisipasaun makaas husi sarani sira no sarani sira kontinua kumpri regras hanesan fase liman molok tama ba igreija distancia social no utiliza maskra//

 

Editor                    : Angel Pacheco

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.