Header

Faktus

ARTKL Fasilita formasaun Baziku Radio Fuzaun no Radio Online ba Voluntario Jornalista.

ARKTL Faslita formasaun basiku kona Jornalismo Radio fuzaun no radio Online ba voluntario jornalista sira iha Loriku lian Farol Dili// Objektivu husi formasaun ne’e rasik atu hodi hasae tan kapasidade voluntario Jornalista sira nia servisu iha tereno// Presidente ARKTL Prezado Ximenes hatete Voluntario jornalista sira presiza aprende no aproveita oportunidade hirak ne’e  tamba agora  ita iha ona era dizitalizasaun// Nia afirma liu tan Tinan lima oin mai bele mos ema sei labele assesu barak ona iha radio analok nunee tenki aprende oinsa  utiliza Radio Online// Entretantu iha formasaun durante loron rua ne’e fasilitador Radio fuzaun Sr.Prezado Ximenes no Fasilitador ba…

Inan Maria Freitas Kontinua Fa’an aimoruk Tradisional hodi sustenta moris.

Dadaun ne’e Governo implementa hela serka sanitaria hodi hapara hotu movimentu ema nian no movimentu Ro’o sussecu labele hala’o operasaun nune’e halo negosiante sira nia rendimentu menus. Lia hirak ne’e hato’o husi Maria Freitas nudar inan ida ne’ebe mak esforsu nia an ba vida negosio hodi sustenta moris uma laran nian. Nia sublinha nia hahu nia vida negosio ba aimoruk tradisional hahu aprende husi Pe.Francisco Mozer( mate bian ) husi Brazil wainhira mai hala’o misaun iha Rai Atauro. Prezensa Missionario iha Atauro ne’e kontribui no tulun tebes komunidade sira iha Rai doben ida ne’e hodi bele aprende no hetan esperencia…

Loja Manutasi fa’an sasan ho presu Normal iha Serka Sanitaria.

Maske dadaun ne’e Governo implementa hela  Serka Sanitaria maibe Loja Manutasi Nafatin faan sasan ho presu normal. Lia hirak ne’e hato’o husi Sr. Francisco Fernandes nudar nain ba loja refere iha ninia intervista ho jornalista RKLM iha Studio Radio Komunidade lian manunkoko. Nia sublinha kuase tinan ida resin ona ita hasoru situasaun ida ne’ebe mak perigu no fo risku hotu  ba ita no mos ba ita nia familia no ba sosiedade tomak. Maibe ita nafatin tau iha konsiensia ita ida-idak hodi prevene ita nia an husi surtu Covid-19, nebe mak espalha ona iha rai doben ida ne’e. Maske hasoru situasaun…

Grupo Koperativa Polivalente Boneka de Ataúro prepara produto hodi ba Expozisaun iha Dubai.

Maske Timor-Leste hasoru Krize mundial ka Surtu Covid-19 hodi taka dalan ka Lockdown  hodi  evita movimentu ema labele halibur malu iha fatin publiku sira. Dadaun ne’e Grupo Polivalente Boneka de Ataúro hala’o hela preparasaun ba sira nia produto hodi ba expozisaun iha Dubai, ne’ebe sei realize iha fulan Outubro Tinan ne’e. Lia hirak ne’e hato’o husi Diretora Polivalente Boneka de Ataúro Virginia Soares iha nia knar fatin Hospedaria wainhira hasoru malu ho Jornalista RKLM quinta feira semana ne’e. Virginia Hatete sira nia preparasaun laos deit ba iha Expozisaun iha Dubai, maibe sira mos hetan kontaktu husi Agencia balun hodi prepara…

Tempo to’o ona ONG Roman Luan hamrik nudar Assosisaun.

ONG Roman Luan Hala’o Assemblia geral hamutuk ho Autoridade local no Lideransa suku Vila-Maumeta, Postu Administrative  Ataúro,Municipio Dili. Objektivu husi Kria Assembleia geral ne’e atu hodi hari Estatuto, tamba durante ONG kontribui barak ona no tempo to’o ona atu muda ba Assosiasaun. Diretur ONG Roman Luan Avelino P. Fernandes hatete ONG Roman luan hanesan ita hotu nian ne’ebe ita presiza hametin  tau nia iha fatin seguro e halo mos halo nia sai forte liu tan. Nia hatete sei fo sai mos actividade ne’ebe mak ONG estabelese tiha ona no hirak ne’ebe maka ita foin planu,no sei hare mos dezafius ne’ebe…

Grupo “Rapin hirik “iha suku maquili kontinua produs sira nia produto.

Grupo “Rapin hirik”nee’be lokaliza iha aldeia Fatulela, suku Maquili, Postu administrative Ataúro, municipio Dili, hari’I  iha tinan tolu liu ba husi Inan feton sira. Maske Timor leste dadaun ne’e hasoru situasaun defisil hanesan luta ba surtu covid-19 hodi fo impaktu makaas ba ekonomia moris komunidade nian iha area rural. Lia hirak ne’e hato’o husi Tereza lopes reprezenta grupo Rapin hirik  wainhira hasoru malu ho jornalista RKLM-Ataúro, iha nia knar fatin Roh putin hatin,suku Maquili, Tereza mos hatete nia kontente wainhira nia involve iha grupo ne’e, hodi bele aprende no buka esperensia ba nia moris. Nia hatutan serbisu ho soru Rapin…

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.