Header

ARTKL Fasilita formasaun Baziku Radio Fuzaun no Radio Online ba Voluntario Jornalista.

ARKTL Faslita formasaun basiku kona Jornalismo Radio fuzaun no radio Online ba voluntario jornalista sira iha Loriku lian Farol Dili//

Objektivu husi formasaun ne’e rasik atu hodi hasae tan kapasidade voluntario Jornalista sira nia servisu iha tereno//

Presidente ARKTL Prezado Ximenes hatete Voluntario jornalista sira presiza aprende no aproveita oportunidade hirak ne’e  tamba agora  ita iha ona era dizitalizasaun//

Nia afirma liu tan Tinan lima oin mai bele mos ema sei labele assesu barak ona iha radio analok nunee tenki aprende oinsa  utiliza Radio Online//

Entretantu iha formasaun durante loron rua ne’e fasilitador Radio fuzaun Sr.Prezado Ximenes no Fasilitador ba Radio Online Sr.Eligio Monis nudar tekniku IT nian//

Iha formasaun loron rua ne’e partisipa husi Voluntario Jornalista  sira husi Radio Tokodede, Radio same no mos Radio Atauro//

Iha formasaun ne,e hetan partisipasaun  husi Gestor no mos voluntario jornalista ida//

 

Editor                    : Angel Pacheco

 

 

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.