Header

Grupo Koperativa Polivalente Boneka de Ataúro prepara produto hodi ba Expozisaun iha Dubai.

Maske Timor-Leste hasoru Krize mundial ka Surtu Covid-19 hodi taka dalan ka Lockdown  hodi  evita movimentu ema labele halibur malu iha fatin publiku sira.

Dadaun ne’e Grupo Polivalente Boneka de Ataúro hala’o hela preparasaun ba sira nia produto hodi ba expozisaun iha Dubai, ne’ebe sei realize iha fulan Outubro Tinan ne’e.

Lia hirak ne’e hato’o husi Diretora Polivalente Boneka de Ataúro Virginia Soares iha nia knar fatin Hospedaria wainhira hasoru malu ho Jornalista RKLM quinta feira semana ne’e.

Virginia Hatete sira nia preparasaun laos deit ba iha Expozisaun iha Dubai, maibe sira mos hetan kontaktu husi Agencia balun hodi prepara mos maskra liga ba surtu  Covid-19.

Nia hatete antes ne’e sira hasoru mos Guverno Lokal, hanesan Administrador Postu Administrativu Ataúro hodi aprezenta Assuntu ne’e.

Nia salienta iha Grupo ne’e sira hamutuk ne’en nulu resin maibe sira halo rotasaun ba serbisu no kada rotasaun ema nain sanulu no sira mantein distancia social prepara mos be mos,sabaun hodi fase liman.

Administrador Postu Administrativu Ataúro Mateus Belo hatete bele halo preparasaun ba produto sira maibe nafatin mantein distancia social no labele halibur ema barak liu.

Tamba ita nia Governo hatun hela Despassu ba lockdawn ne’e duni ita tenki kumpri saida maka Guvernu hatun tiha ona hodi halo prevensaun ba ita nia an.

Belo mos hatete karik iha ema nia enkomendas ka sasan ruma ne’ebe mak atu haruka ba Dili presiza fo hatene Autoridade Lokal sira hodi bele halo karta Lisensa.  

 

Jornalista                             : manuel da costa

Editor                                    : Angel Pacheco

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.