Header

Loja Manutasi fa’an sasan ho presu Normal iha Serka Sanitaria.

Maske dadaun ne’e Governo implementa hela  Serka Sanitaria maibe Loja Manutasi Nafatin faan sasan ho presu normal.

Lia hirak ne’e hato’o husi Sr. Francisco Fernandes nudar nain ba loja refere iha ninia intervista ho jornalista RKLM iha Studio Radio Komunidade lian manunkoko.

Nia sublinha kuase tinan ida resin ona ita hasoru situasaun ida ne’ebe mak perigu no fo risku hotu  ba ita no mos ba ita nia familia no ba sosiedade tomak.

Maibe ita nafatin tau iha konsiensia ita ida-idak hodi prevene ita nia an husi surtu Covid-19, nebe mak espalha ona iha rai doben ida ne’e.

Maske hasoru situasaun deficil maibe lahamate nia vontade hodi kontimua halo kantadeiro hodi bele fahe mos serbisu ba ema seluk hodi tulun sira mia moris.

Nia hateten hanesan nain ba empreza iha ilha ida ne’e lahaluhan nia mos kontribui ba Governu lokal hodi apoio be mos ba tengki hodi facilita komunidade sira fase liman bebeik iha dalan.

Mensagem ne’ebe hato’o husi empreza nain ba komunidade tomak atu fase liman bebeik ho be mos no utilize maskra wainhira sai ba fatin ruma.

 

 

Jornalista                             : Manuel da costa

Editor                                    : Angel Pacheco.

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.