Header

Tempo to’o ona ONG Roman Luan hamrik nudar Assosisaun.

ONG Roman Luan Hala’o Assemblia geral hamutuk ho Autoridade local no Lideransa suku Vila-Maumeta, Postu Administrative  Ataúro,Municipio Dili.

Objektivu husi Kria Assembleia geral ne’e atu hodi hari Estatuto, tamba durante ONG kontribui barak ona no tempo to’o ona atu muda ba Assosiasaun.

Diretur ONG Roman Luan Avelino P. Fernandes hatete ONG Roman luan hanesan ita hotu nian ne’ebe ita presiza hametin  tau nia iha fatin seguro e halo mos halo nia sai forte liu tan.

Nia hatete sei fo sai mos actividade ne’ebe mak ONG estabelese tiha ona no hirak ne’ebe maka ita foin planu,no sei hare mos dezafius ne’ebe durante ONG hasoru.

Administrador postu administrative Ataúro Mateus Belo hatete iha nia intervensaun nia interesante  ho prezensa ONG Roman luan nudar mahon ida iha ilha Ataúro.

Belo hatete ONG mos  kontribui barak ona iha rai ida ne’e ,liu-liu observasaun sira kona ba Be’e matan no Tasi laran sira ita tenki  apoio ba ONG nia serbisu .se ita latane agora bainhira tan, laos ita se tan mak sei halo.

Lourenco Soares  nudar mos konsellu ba iha ONG hatete ONG roman luan ohin tama ona ba idade  joven no oinsa lori na sai madoru liu tan.

Nia hatete tempo to’o ona inan aman sira labele dada an hodi fo konfiansa ba nia atu muda naran ONG ba Assosiasaun hodi kontribui diak liu tan ba futuro.

 

Jornalista                            : Sebastiáo da.c.soares

Editor                                    : Angel pacheco

 

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.