Header

Inan Maria Freitas Kontinua Fa’an aimoruk Tradisional hodi sustenta moris.

Dadaun ne’e Governo implementa hela serka sanitaria hodi hapara hotu movimentu ema nian no movimentu Ro’o sussecu labele hala’o operasaun nune’e halo negosiante sira nia rendimentu menus.

Lia hirak ne’e hato’o husi Maria Freitas nudar inan ida ne’ebe mak esforsu nia an ba vida negosio hodi sustenta moris uma laran nian.

Nia sublinha nia hahu nia vida negosio ba aimoruk tradisional hahu aprende husi Pe.Francisco Mozer( mate bian ) husi Brazil wainhira mai hala’o misaun iha Rai Atauro.

Prezensa Missionario iha Atauro ne’e kontribui no tulun tebes komunidade sira iha Rai doben ida ne’e hodi bele aprende no hetan esperencia ruma.

Maria hatutan nia mesak mak agora zere produto lokal husi aimoruk  antes ne’e iha grupo ida kompstu husi feto nai sanulu resin lima maibe depois de grupo ne’e la’o ema mos menus ba dadauk .

Maske oras ne’e laiha vizitante ka ema ruma ne’ebe atu sosa aimoruk maibe nia kontinua produs hodi faan ba ema ne’ebe enkomendas.

Situasaun ida agora Covid-19 no obriga Governu tenki implementa serka sanitaria hodi redus ema nia movimentu nune’e labele halo transmisaun ba moras refere.

 

Jornalista                             : Manuel da Costa

Editor                                    : Angel Pacheco

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.