Header

UDAN BE’EN TINAN IDA NE’E BELE FO RENDIMENTU DIAK BA AGRIKULTOR

Udan be’en tinan ida ne’e iha diferensia ho tinan ida liu ba kotuk tamba komunidade sira bele rai fila fali fini ba tinan oin, tamba tinan kotuk menus udan be’en fo impaktu ba komundade nia moris lor-loron.

Lia hirak ne’e hato’o husi Domingas Soares nudar agrikultor wainhira dada lia jornalista Rádio komunidade lian manukoko Ataúro iha nia fatin.

Nia  hateten tinan ida ne’e nia sente kontenti tamba udan be’en diak no hare ba to’os laran sira buras, matak no bele garante ba tinan ida ne’e no tinan oin.

Domingas hanesan agrikultor nia mos serbisu iha Grupo polivalente Boneka de Ataúro, dader nia tenki hader sedu hodi prepara aihan hodi ba serbisu no loraik sai serbisu tuku lima liu ba to’os to’o manu sae ai hafoin nia fila ba mai uma.

Maske domingas serbisu iha Boneca de Ataúro, maibe tinan rua ona ho moras Covid- 19 ne’ebe mak espalha iha mundo no hatate ema rihun ba rihun hodi fo mos impaktu ba sira nia produto ne’ebe sira produs.

Husi sasan ne’ebe sira produs maske barak maibe vizintante laiha atu sosa produto sira ne’e nune’e fo impaktu ba sira nia moris uma laran.

Nia mos hatutan dala ruma iha sira nia serbisu lahetan osan ,maibe lahamate nia vontade atu kontua hakat ain hodi kontinua ba to’os .

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.