Header

prevensaun covid-19 ho lian local fo duni benefisiu ba komunidade sira.

lia hirak ne’e hato’o husi sra.leocadia de araujo nudar komunidade iha aldeia fatulela, suku maquili, postu Administrativu atauro.

wainhira jornalista RKLM hala’o intervista segunda feira semana ne’e iha nia knar fatin.Nia mos hatutan tuir anunciu ne’ebe maka fo sai iha Radio komunidade lian manu koko Atauro ne’e,

bele fo tulun ba komunidade sira iha area rural no liu-liu ba inan-aman  sira ne’ebe mak labele komprende lian tetum ne’ebe mak as liu ho lian lokal ne’ebe mak iha bele fo benefiu ba komunidade sira , oinsa atu halo prevensaun ba ita an nomos ema seluk

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.