Header

Lian local ne’ebe fo sai kona prevensaun Covid-19 fo duni benefisiu ba komunidade

Prevensaun Covid-19 ne’ebe fo sai  husi  Rádio komunidade,ho lian local fo duni benefisiu ba komunidade sira.

Lia hirak ne’e hato’o husi Sra Leocadia de araujo, nudar  komunidade iha Aldeia Fatulela, Suku Maquili, Postu administrative ataúro, wanhira hala’o intervista ho Jornalista RKLM iha segunda feira semana ne’e.

Nia  mos hatutan Avizu ne’ebe fo sai husi Rádio Komunidade ne’e,fo duni benefisiu ba inan-aman sira ne’ebe mak iha area rural.

Tamba inan-aman barak iha foho mak sedauk  komprende didiak lian tetum, tamba lian tetum dala ruma ho lian ne’ebe mak as liu, sira rasik labele komprende.

Ho  lian local ne’ebe mak fo sai iha Rádio, bele tulun komunidade sira oinsa atu prevene ita nia an husi moras Covid-19  nune’e labele daet ba ita.

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.