Header

Escola Básica Central (EBC) Vila Maumeta sei hari Konstruksaun Foun .

Escola mak sai fatin mahon ba estudante  sira hodi hala’o Prosesu aprendizagem, maibe wainhira fatin laseguru oinsa estudante atu tuir prosesu Apredizagem ho diak.

Escola Básika Central (EBC) Vila Maumeta, postu administrative ataúro  serteza  ona hala’o konstruksaun foun  iha escola refere,

 lia hirak ne’e hato’o husi  Mariano de Araujo nudar Dr. Escola Básica Central wainhira partisipa iha enkontru semana ne’ebé hala’o kada loron segunda iha sentru Juventude ataúro.

kompania  Speind It Well (SIW) serteza ona sei hala’o konstruksaun iha escola Básika Central  vila maumeta,

maibe kompania Speind It Well husu apoio maximo inan-aman no komunidade hotu atu harahun ka sobu Eskola refere nune’e konstruksau bele ona

Prejensa Dr.iha enkontru ne’e atu aprezenta ba Administrador alende ne’e fo hatene mos ba Xefi suku sira atu reforsa ba komunidade hodi bele aselera ona konstruksaun nee.

Rajaun tamba kompania refere mai atu hala’o deit ona konstruksaun tuir kontratu ne’ebé mak iha tiha ona, konstruksaun ne’e nia durasaun durante fulan tolu.

Reportagem : Natalia dos santus

Editor             : Angel Pacheco.

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.