Header

Enkontru Semanal hala’o kada segunda iha Postu Administrativu Ataúro.

Enkontru semanal ne’ebé hala’o kada segunda feira iha Postu Administrativu Ataúro ne’e, involve ONG,  xefe suku nain lima ( 5) no linha sektorais ne’ebé destaka iha Ataúro.

Iha enkontru ne’e, hodi rona direta povu sira nia halerik  liu husi Xefe suku sira, no programa husi Nasionai husi linha ministerias sira.

Iha enkontru ne’e, Avelino P. Fernandes nudar Dr. ONG Roman luan. Reprejenta husi ATKOMA( Assosiasaun Turismu Koleko Mahana Ataúro) hodi entrega mos mapa ba Administrador Postu Administrativu Ataúro hodi entrega ba mos ba Xefe suku sira.

Iha konteudu mapa ne’e , Koloka Ilha Ataúro ho fatin Turistisku sira, ne’ebé mak durante ne’e    ( ATKOMA) Assosiasaun Turismu Koleko Mahana Ataúro Hala’o sosializasaun.

Administrador Postu Administrativu Ataúro Mateus Belo hatete, hanesan Ataúro oan sente  Orgulhu tamba Ataúro, ATKOMA  foin hamrik  maibe bele ona hale’o Ataúro, hodi hodi hare no sosializa fatin Turistiku sira.

Tamba Ataúro sai hanesan fatin destidu Turistiku ne’ebé  famoju iha mundo ne’ebé mak Atrai tebes  Turista Estrangeiro no Turista  lokal sira.

Nia mos hatutan Objetivu husi fahe mapa ba Xefe suku sira ne’e, wainhira iha vizitante ruma ba vizita suku, bele fahe ka hatutan informasaun ba visitor sira.

 

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.