Header

Ekipa Teknik Fasilitator tun ba base hodi halo sosializasaun ba uma ema kbi’it laek.

Loron 04, fulan fevereiro Ekipa Teknik Fasilitator Projetu Nasional Dezenvolvimentu Suku/PNDS,  hamutuk ho Admintrador Postu Administrativu Ataúro, ho fonsinario, no Consellu suku Vila Maumeta ,

hala’o sosializasaun ba uma ho ema kbi’it laek iha Aldeia Tres Iletiqueraquia, suku Vila maumeta, Postu Adminitrativu Ataúro, Municipio Dili.

Iha sosializasaun ne’e Administrador Postu Adminitrativu Ataúro Mateus Belo iha nia abertura hatete, Ataúro iha previleju bo’ot tamba hetan oportunidade  hari uma ba ema kbi’it laek, no suku lima iha postu Ataúro hetan mos rehabilitasaun.

 Iha Periode ne’e husi Municipio Dili Ataúro ho Metinaro mak hetan oportunidade ne’e no postu Ha’at seluk  lahetan oportunidade ba projetu refere.

Xefi suku Vila Maumeta Filipe A.E.Ximenes hatete, sei  identifika ema ne’ebé mak konsidera merese hetan uma ba ema kbi’it laek no preinse duni kriteria, hanesan feto ka mane faluk ho oan nain minimal rua.  

Ekipa Teknik Fasilitator PNDS Aniceto de A. Magno iha nia eslikasaun hatete,Projetu refere nia ho durasaun tempo tinan ha’at nia laran hahu husi tinan rihun ruanulu resin ida no sei remata iha tinan rihun ruanulu resin lima,

 no uma ne’ebé mak sei hari husi PNDS inkliu rehabilitasaun ne’e hamutuk atus ha’at ruanulu resin ida iha postu rua mak hanesan postu Ataúro no metinaro (421)no tuir planu tinan ne’e sei hari uluk uma tolu iha aldeia refee.

Iha sosializsaun ne’bé mak hala’o iha Aldeia Iletiqueraquia ne’e lao ho diak tamba hetan partisipsaun  maximu husi komunidade no Polisia OPS husi suku Vila.

Atualiza nafatin notisias ou informasaun foun husi ami

Logo_Footer

Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro, nudar organizasaun media (radio) komunidade ne'ebe ezisti iha Sub-distritu Ataúro, Munisipiu Dili. Radio Komunidade Lian Manu Koko Ataúro transmitidu liu frekuensia FM 99,0 MHZ.